25.6.2016: 18. Etno-folk

Програма за дополнителна настава по македонски јазик PDF Печати
Сабота, 25 Септември 2010 10:13

ГОДИШНО РАСПРЕДЕЛЕНИE ЗА РЕЛИЗАЦИЈА НА НАСТАВНИТЕ ТЕМИ И СОДРЖИНИ НА ДОПОЛНИТЕЛНАТА НАСТАВА ПО МАЈЧИН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА ДЕЦА НА ГРАЃАНИ КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, А ПРЕСТОЈУВААТ ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА за учебната 2010/ 2011 година

Дополнителната настава по мајчин македонски јазик во Р. Словенија започна на први септември кога и започнува учебната година за основно и средно образование. Во оваа учебна година наставата се реализира во: Љубљана во ОУ„Ново Фужине“ секој вторник во неделата со почеток од 15:30 часот.

во Крањ во ОУ „Јакоба Аљјажа“ секој петок од 16 часот во Нова Горица во ОУ „Фрања Ерјавца“ секој четврток од 15 часот и во Козина Хрпеље во ОУ „Драгомира Бенчича Бркина“ секоја среда со почеток од 13:13 часот.

Учениците според возраста, познавањето на македонскиот јазик се поделени во три групи, односно фази првата група ја сочинуваат ученици од 1.,2.,3. одделение, втората група се учениците од 4.,5.,6. одделение и третата група ја сочинуваат ученици од 7., 8., 9. одделение и некои средношколци.

Наставните теми и содржини се избрани од програмата за дополнителна настава за деца на граѓани кои престојуваат во странство, изработена од Бирото за развој на образованието на Република Македонија.

Од 23 август до 31 септември се одржани состаноци со Македонските Културни друштва во Р. Словенија и со СОЈУЗОТ на МКД за Р. Словенија во градовите Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље, воедно на овие состаноци беа присутни родителите и учениците.

НАСТАВНИ ТЕМИ И СОДРЖИНИ ЗА 2010/2011 година по месеци, седмици по предметите:Македонски јазик, Историја, Колку ја познаваме нашата таковина Република Македонија (Географија), Музичко васпитание и национална култура на Република Македонија

СЕПТЕМВРИ

 1. Седмица прва група 1, 2, 3, одделение за Љубњана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Запознавње на учениците и родителите со годишната програма за работа. Претставување на учениците.

Историја: 8 Септември Денот на независноста на Република Македонија, настап за културна програма.

 1. Седмица втора група 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Запознавање со учениците и родителите, претставување на годишната програма за работа.

Македонски јазик

Претставување на учениците. Говорна вежба на тема; Каде го поминав летниот распуст. Цртање на пејсажи од посетени места во Р. Македонија или на некое друго место.

Историја: 8 Септември денот на независноста на Република Македонија настап за култрна програма.

1. Седмица трета група за 7, 8, 9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Запозанавње со учениците и родителите, претставаување на годишната програма за работа.

Македонски јазик:

Писмена вежба на тема: „ Еден спомен од летниот распуст во Р. Македонија или друго посетено место.“

Историја: Разговор за 8 Септември денот на независноста на Р. Македонија.

 1. Седмица прва група 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље

Македонски јазик;

Вежба, дијалог - Запознавање на учениците помеѓу себе, претставување, од кој крај се и од каде потекнуваат нивните родители од Македонија и....

Музичко васпитание: Слушање, пеење изучување на Химната на Р. Македонија „Денес над Македонија се раѓа“.

Колку ја познаваме Р. Македонија: Разговор за родниот крај на моите родители во Р. Македонија и посетено семејство во Р. Македонија.

 1. Седмица за втора група 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Вежби; Запознавање и повторување на македонската азбука писмени и печатни букви. Читање на Текстови за Осми Септември денот на независноста на Р. Македонија.

Музичко васпитание: Запознавање со химаната на Р. Македонија „Денес над Македонија се раѓа, пеење и учење на текстот.

2. Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Запозанавње на учениците со првите македонски писатели и јазикот на кои твореле (народниот наспроти денеска литературниот)

 1. Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Вежба; Учениците ги искажуваат своите барања; молбени, поздравни барања, се заблагаодруваат со добр ден, догледање, благодарам, молам, ( дијалог- монолог)

Историја: Разговор за летниот одмор поминат во Македонија - посетени места во Македонија.

 1. Седмица за втора група за 4,5,6, одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Изгорвор и правопис на согласките:л,љ,њ, ф,с,ш,д,к,г Вежби диктант

Историја: Нашата татковина во далечното минато.

 1. Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик: Улогата на Крсте Петков Мисирков за залагање на Македонски литературен јазик.

Музичко васпитание Химната на Р. Македонија значење и кога се пее.

Историја: Создавање на прва македонска држава - Самоилово царство.

4.Седмица за прва група за 1,2,3, одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Читање на литературни песни од македонски автори; Ванчо Николевски, Васил Куновски, Киро Донев и.....

.

Музичко васпитание: Слушање и пеење на песни од Детските фестивали што се одржуваат во Р.Македонија пр: Залатно славејче, .....

4.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Едначење на согласките по звучност. Вежби диктант.

Музичко васпитание:Пеење и слушање на најомилени песни од детските фестивали во Р. Македонија.

Мојата таковина Р. Македонија:Географска положба на Р. Македонија.

4.Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Морфологија едначење на согласките по звучност - звучните согласки на крајот на зборот.

Историја:Битката на Беласица 1014 година.

Мојата таковина Р.Македонија: Релјефни карактеристики на Р. Македонија.

ОКТОМВРИ

 1. Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Вежба; Именување и опишување на личости, предмети, настани, појави и правење разлика помеѓу нив.

Историја: Разговор за 11 Октомври денот на востанието на македедонскиот народ.

 1. Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Лектира „Итар Пејо“ Стале Попов

Историја: 11 Октомври денот на востанието против фашистичкиот окупатор 1941 година.

1. Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Лектира „Бојан“ Григор Поповски

Историја: Историски час за 11 Октомври

2. Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Читање на песни посветени за 11 Октомври денот на Востанието против фашистичкиот окупатор, разговор за 11 Октомври. Настап за културна програма пред родителите и членовите на МКД.

Музичко васпитание:Слушање и пеење на народни песни посветени за 11 Октомври.

2.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Читање на Текстови и песни посветени за 11 Октомври денот на востанието на македонскиот народ против фашистичкоит окуптор.

Настап на учениците за Културна прогрма пред родителите, членови на МКД и други гости.

Музичко вапситание: Пеење на песни за 11 Октомври денот на востанието против фашистичкот окупатор

Мојата таковина Р. Македонија:Р. Македонија во некогашната СФРЈ.

2. Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Историски час за 11 Октомври денот на Востанието на македонскиот народ против фашистичкиот окупатор. Натап за културна програма.

Музичко васпитание: пеење и анализа на песни посветени за 11 Октомври денот на востанието против фашистичкиот окупатор.

3.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јзаик:

Пишување на македонската азбука латиница и кирилица - Вежби за правилно изговарање на гласовите и пишување.

Историја: Запознавње со македонски државни, национални и верски празници – што се слават во Р. Македонија.

3. Седмица втора група за 4,5,5 за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Акцентот во македонскиот литературен јазик: Вежби за правилна употреба на акцентот.

Историја: Создавање на стара македонска држава.

3.Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Акцент: Остапување на тросложниот акцент - Вежби

Историја: Пропаѓање на Македонија под османлиска власт.

Мојата таковина Р. Македонија: По течението на реката Вардар-вардарска долина.

4. Седмица за сите одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Есенски распуст според школскиот календар за основно и средно образование во Р. Словенија.

НОЕМВРИ

1.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Вежба; Опишување на својот крај, по можност и родниот крај на родителите во Македонија.

Историја: Светли историски датуми од македонската историја.

1.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Лектира „Белото Циганче “ Видое Подгорец

Историја: Македонија во времето на Александар Македонски.

1.Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Блаже Конески - лихгвист, поет академик

Историја: Востанијата во Македонија во средниот век - Крпошово востание, Разловачко и Кресенско востание.

2.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Обработка на лектирата: Избор на македонски народни приказни од Ванчо Николевски Запознавње со македонските народни приказни.

2.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик.

Морфологија Именки; род, број и челн. Говорна Вежба - Моите пријатели во Македонија или во Словенија.

Мојата таковина Р. Македонија:Границите на Р. Македонија, со соседните земји.

2. Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Правила кога именката не се членува во македонскиот литературен јазик- Бежби.

Мојата таковина Р. Македонија: Хидрографијата на Р. Македонија.

3.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Вежба и читање на текстови именување на членовите на семејството- дијалог, именување на членовите во семјеството по своето значење и работни задачи.

Колку ја познаваме Р. Македонија:Разговор за државните симболи на Р. Македонија.

3.Седмица за прва група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Глаголи; време, број , вид - Писмена вежба Моите родители, Моето семејство.

3.Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Лектира „Марта“ Горјан Петревски

Историја: Создавање и дејноста на македонската револуционерна организација ( ВМРО)

4.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Вежба: Читање на текстови и песни за време, колку е часот, денови во седмицата, месеци во годината. Светли историски датуми од македонската историја.

Музичко васпитание: Македонски народни инструменти

4.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик.

Време;Историски светли датуми во Македонија, Врески православни празници- имендени.

Музичко васпитание: Музичките инструменти во македонскиот фолкор

4.Седмица за трета група за 7, 8, 9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Читање на текстови од илинденската епопеа, за Крушевска Република.

Музичко васпитание: Македонски народни инструменити и нивна национална заштита.

ДЕКЕМВРИ

1.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Лектира: „Ајде да се запознаеме“ Киро Донев.

Историја: Разговор за Новогодишните и Божиќните празници што се прославуваат во Р. Македонија и Р. Словенија.

1.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Придавки видови придавки запознавање со стилското изразно средтсво епитет.

Историја: Македонија во римско време.

1.Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Граматика: Употреба на долги и кратки заменски форми.

Историја: Истакнати дејци на МРО ( Гооце Делчев, Даме Груев, Петар Поп Арсов, Јане Сандански ....

2.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Бежаба – Дијалог - монолог именување на боите; знамето на Р. Македонија, слишање на песни и хитови за боите пр, хитот „Црвената боја ми е најмила“ Песна за нашата спортска реперзентација.

Колку ја познаваме Р. Македонија: Скопје како главен културен, стопански и административен центар на Р. Македонија.

2.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Читање на народни приказни до зборникот на Марко Цепенков

Мојата таковина Р. Македонија: Сообраќајната поврзаност со соседните држави и светот.

2.Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Геледање на Македонски народни приказни - анализа на приказната.

Мојата таковина Р. Македонија: Земјоделство и земјоделски гранки во Р. Македонија.

3.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Читање и пишување на Новогодишни и Божиќни честитки, до своите најблиски.

Музичко васпитание: Слушање и пеење Новогодишни песни од македоснкиот детски фолкор.

3.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Пишување на Новогодишни честитки до своите најблиски и пријатели.

Настап за културна програна по повод новогодишните и божините празници, пред родителите, челнови на МКД и други гости.

Музичко васпитание: Пеење на Новогодишни песни од македонскиот детски фолкор

Историја: Разговор за Новогодишните и Божиќните празници, празниците во Македонија.

3. Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик: Пишување и читање на Новогодишни честитки - настап за културна програма по повод Новогодишните и Божоќните празници.

Музичко васпитание: Пеење, слушањ и анализа на македонски песни посветени за Нова година.

Иисторија: Илинденско Востание 1903 година.

4.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

4. седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

4.седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Новогодишен распуст.

ЈАНУАРИ

1.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Говорна и писмена вежба; Како ги поминав Новогодишните празници.

Музичко васпитание: Сушање песни За „Христовото раѓање“ Божиќ

1.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Писмена вежба – Спомени од новогодишните празници - Во пресрет на нашиот најголем православен празник Божиќ

Музичко васпитание: Слушање на песни за „Христовото раѓање, Вежби

1.Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Писмена вежба: Се најубаво во Новата година.

Музичко васпитание:Слушање на песни за Христовото раѓање„, анализа и споредување на песните.

Историја: Создавање на Крушевската република 1903 година.

2.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Бежба; Именување на облеката по пол, по намена, видови на облеки,; цртање или преку слики препознавње на облеките.

Историја:Познати Историски места во Р. Македонија

2.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Граматика Броеви - Вежба правилно изговарање на броевите во македонскиот литературен јазик.

Историја: Преселување на словените на Балканот и примање на христијанството.

2.Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик.

Граматика: Сврзници и частици - вежби

Мојата таковина Р. Македонија:Рудно богатство и енергетски извори во Р. Македонија.

3.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ,Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Гледање на македонски народни приказни; препознавње на облеката македонска народна облека.

Колку ја познаваме Р. Македонија: Реките, езерата и планините во Р. Македонија.

3.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Драматизација на народна македонска приказна по избор на учениците

Мојата татковина Р. Маакедонија: Главни сообраќајни правци во Р. Македонија.

3. Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик.

Собирачи на Македонски народни приказни, запознавње со дело и живот на Марко Цепенков

Историја: Делбите на Македонија за време на Првата и Втората Балканска војна.

4.Седмица за прва група за 1,2,3 одделние за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик.

Лектира; „Зоки Поки“ Оливера Николова

Пеење на македонски народни песни.

4. Седмица за втор група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Лектира „Големи и мали “ Бошко Смачоски

Историја:Појава и развиток на словенската писменост и култура; дејноста на Свети Кирил и Методиј.

4.Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Читање на песни од Зборникот на Миладиновци

Историја: Македонија за Време на Првата Светска војна.

ФЕВРУАРИ

1.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Познати македонски револуционери читање на текстови и песни посветени за Гоце Делчев, по повод неговиот роденден.

Музичко васпитание: Пеење на песни : Македонски народни песни од детската лирика.

Историја: Гоце Делчев во нашата историја.

1.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Запознавње на учениците за Живот и дело на најистакнатиот и најголем македонски револуционер Гоце Делчев.

Музичко васпитание: Пеење на македонскии народни песни и ново создадени македонски песни.

Историја: Гоце Делчев во нашата историја, Македонија во времето на османлиската империја.

1.Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Текстови посветени за живот и дело на Гоце Делчев

Музичко васпитание: Пеење на македонски народни песни, споредување со новосозадените македонски песни.

Историја: Историски час за Живот и дело на Гоце Делчев.

2.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Вежба; Моето училиште, мојата училница, моето работно место, моите обврски.

Колку ја познаваме Р. Македонија:Познати туристички места во Р. Македонија.

2.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Историја: Создавање на Самоилова држава.

Мојата таковина Р. Македонија: Население во Р. Македонија- карактеристики на населението.

 1. Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Лектира: „ Ракување“ Блаже Конески

Историја: Македонскиот народ во антифашистичката војна од 1941-1945 година.

Мојата таковина Р. Македонија: Индустрија и индустриски гранки во Р. Македонија.

Од 15 02. до 28.02 зимски распуст.

МАРТ

1.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Вежба говорна и писмена Денес празнуваат сите мајки во светов.

Музичко васпитание: Пеење и слишање на песни за 8 Март Ден на жената.

1.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Граматика: Прилози.

Музичко васпитание: Пеење на македонски песни посветени на денот на Мајката „8 Март“.

1.Седмица за трета група за 7,8,9 одделениа за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик: Граматика Можен начи кај глаголите.

Музичко васпитание: Слушање на македонски песни посветени на мајката и нивна анализа и синтеза.

2.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Лектира; „Принцезата Дојрана“ Ката Мисиркова Руменова

Историја: Велигден наш најголе Македонски православен празник.

2.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Грамати: Предлози Вежби за правилна употреба на предлозите.

Историја: Македонски православни празници - Велигден еден од нашите најголеми празници.

2.Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Граматика: Заповеден начин кај глаголите

Историја: АСНОМ – темелник на македонската национална држава.

3. Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик.

Бежба;Харана, разликување на храната во Македонија и Словенија именување на виодви јадења и храна, правење разлика.

Колку ја познаваме Р. Македонија: Население и населби во Р. Македонија.

3.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Писмена вежба; Пролете во мојата улица, место, ....

Мојата таковина Р. Македонија: Населби и општини во Р. Македонија.

3.Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Граматика: Праговорот и правописот во македонскиот литературен јазик.

Мојата таковина Р. Македонија: Трговија - увоз и извоз на производи во Р. Македонија.

4.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпље.

Македонски јазик:

Читање на текстови за деца на македонски јазик.

4. Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Граматика: Атрибут и Апозиција

Историја: Дејноста на Свети Климент и Свети Наум Охридски.

4.Седмица за трета група за 7,8,9 одделени за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Лектира. „Поезијата на Константин Миладинов“

Историја: Развојот на образованието и науката во СРМ

АПРИЛ

1.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Читање на македонски текстови за „Први Април ден на шегата“.

Музичко васпитание: Запознавање и слушање на композиции од домашни автори ( вокално-инструментални композиции)

1.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

ЛЕКТИРА: „Втора смена“ Велко Неделкоски.

Музичко васпитание: Запознавање со македонски автори и слушање на нивни композиции.

1.Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик.

Граматика: Употреба на интерпуциските знаци

Музичко васпитание: Слушање на македонскаи уметнички песни, опера, балет, забавна музика.

2.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана,Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Вежби; Читање на мкедонски реалистички народони приказни, разговор и анализа.

Историја:Повторување од македонската историја

 1. Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Граматика Директени и индиректен говор Вежби за директен и индиректен говор преку текст од народна македонска приказна.

Историја: Повторување на стекнатите знаења.

2.Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Григор Прличев „Сердарот“

Историја: Историски час за Гоце Делчев.

3.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Вежба; Моите чуства; дома, на училиште, на игралиште, на улица, во Словенија и во Македонија.

Колку ја познаваме Р. Македонија: Културни споменици во родниот крај на моите родители и пријатели во Р. Македонија.

3.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Граматика: Речник и стил Новосоздадени зборови во македонскиот литературен јазик.

Мојата таковина Р. Македонија:Поголеми туристички места во Р. Македонија.

3. Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Граматика слеано и разделно пишување на зборовите вежби

Мојата таковина Р. Македонија: Туризам- видови на туризми во Р. Македонија.

4. Седмица пролетен распуст.

МАЈ

1.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик.

Читање на текстови и песни, за Гоце Длечев

Музичко васпитание:Пеење и слушање на песни посветени за Гоце Делчев.

1.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Читање на текстови за живот и дело за Гоце Делчев.

Музичко васпитание: Пеење на песни посветени за Гоце Делчев, обработка на песната, „ Црна се чума зададе“.

Историја: Историски час за живот и дело на Гоце Делчев.

1.Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и за Козина Хрпеље.

Македонски јазик.

Писмена вежба: „ Гоце Делчев во нашите срца“

Музичко васпитание: Пеење на македонски песни: Мојата најомилена песна, запознавање со мега ѕвездата Тоше Проевски

2.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Краљ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик.

Лиетира; „Шеќрни приказни“ Славко Јаневски

Историја: Разговор за Гоце Делчев.

2.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Вежби од Граматиката на македонскиот литературен јазик.

Мојата таковина Р. Македонија: Охрид културен, историски и туристички град во Р. Македонија.

2.Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље

Македонски јазик.

Гледање на македонски народни приказни

Историја: Создавање на автокефална Македонска православна црква.

3.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Гледање на македонски народни приказни и нвна имитација

Историја: Разговор за сесловенските просветители Свети Кирил и Методиј.

3. Седмица за втора група за 4,5,6,одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик.

Гледање на македонски филм по избор на учениците.

Историја: 24 Мај ден на сесловенските просветители.

3. Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик.

Анализа на македонски игран филм по желба на учениците

Мојата таковина Р. Македонија: Најпознат културни споменици во Р. Македонија.

4.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Правилно изговарање на согласките ч-ќ џ-ѓ, н-њ, л-њ

Колку ја познаваме Р. Македонија: Поголеми градови во Р. Македонија.

4.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Запознавање и читање на македонски дневни весници; Дневник, Нова Македонија, Вест, Вечер .....

4.Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Лектира „Чорбаџи Теодос“ Васил Иловски

Историја: 24 Мај ден на сесловенските просветители.

ЈУНИ

1.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Краљ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Бежба Говорна и писмена “ Македонија во Зелено“

Музичко васпитание:Пеење на песни по избор на учениците што им оставиле најсилен впечатодк од дополнителната настава по мајчин македонски јазик.

1.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик: „Лектира Епски народни приказни“

Музичко васпитание: Слушање и пеење на македонски песни по избор на учениците.

Историја: Охрид еден од нашите најголеми културни центри .

1.Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Речник и стил Основно и преносно значење на зборовите

Историја: Република Македонија независна, самостојна и суверена држава.

Мојата татковина Р. Македонија: Разговор – за време на летнот распуст со мене ќе ги поведам моите другари од Р. Словенија во Македонија.

2.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Говорна Вежаба; Како се чуствува за време на реализирањето на доплнителната наства по мајчин македонски јазик.

Историја: За време на летниот распуст во Македонија ќе го прославам 2 Илинден; во родното место на моите родители или во Крушево.

Колку ја познаваме Р. Македонија:Разговор кое туристичко место ќе го посетам за време на летниот распуст во Р. Македонија.

2.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Говорна Вежба; Моите спомени од дополнителната настава по македонски јазик.

Историја: Илинден најголем македонски државен, национален и верски празник.

Мојата таковина Р. Македонија: Разговор за време на летниот распуст ќе ги посетам туристичките места во Р. Македонија....

2.Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик

Читање на македонски Епски песни.

Историја: Положбата на македонците во соседните држави: од 1945-1991 година.

3.Седмица за прва група за 1,2,3 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Говорна и писмена вежба; Моите планови за време на летниот распуст.

3.Седмица за втора група за 4,5,6 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик.

Писмена вежба: За летниот распуст одам во Македонија.

 1. Седмица за трета група за 7,8,9 одделение за Љубљана, Крањ, Нова Горица и Козина Хрпеље.

Македонски јазик:

Писмена вежба на тема – Каде за време на летниот рапуст.

Доделување и соопштување на годишниот успех на учениците.

НАСТАВНАТА ПРОГРАМА ЗА ДОПОЛНИТЕЛНАТА НАСТВА ПО МАЈЧИН МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ЗА ДЕЦА НА ГРАЃАНИ КОИ ПОТЕКНУВААТ ОД РОДИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, А ЖИВЕАТ ВО РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА Е ИЗРАБОТЕНА СПОРЕД НАСТАВНИТЕ ТЕМИ И СОДРЖИНИ ОД БИРОТО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА. НАСТАВИТЕ СОДРЖИНЕ СЕ ПРЕДЛОЖЕНИ ОД НАСТАВНИКОТ ЗЕКИРИЈА ШАИНОСКИ КОЈ ЈА РЕАЛИЗИРА НАСТАВАТА ПО МАЈЧИ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК ВО ГРАДОВИТЕ: ЉУБЉАНА, КРАЊ, НОВА ГОРИЦА И КОЗИНА ХРПЕЉЕ.

ЉУБЉАНА 15.08.2010.

 

МКД „Св. Кирил и Методиј“ добитник на наградата на МО Крањ!
МКД „Св. Кирил и Методиј“ е добитник на наградата на МО Крањ за 2012 година! Погледнете ја фотогалеријата.

Анкета

Дали сте задоволни од работењето на друштвото?
 

Кој е OnLine?

Има 7 гости присутни

Facebook

Монографија

Монографија СМКД

Monografija dopolnilnega pouka makedonskega jezika