На 13. изборно собрание на друштвото, кое се одржа на 19.5.2018 година беа избрани новите органи на друштвото.

Управен одбор:

1. Бранислав Тасков, претседател

2. Миладин Младенов, потпретседател

3. Сандра Газинковски, секретар

4. Горан Стојановски, благајник

5. Илија Димитриевски

6. Методи Златков

7. Игор Велов

8. Миле Митев

9. Игор Захариев

10. Јоце Спасов

11. Даниел Арсов

12. Маја Антова

13. Жарко Антов

 

Надзорен одбор:

Атанас Продански, претседател

Невенка Младенова

Јагода Боболинска

Суд на честа:

Киро Раев, претседател

Пане Кржовски

Миле Атанасов

Суд на честа, заменици:

Милевка Атанасова

Милан Соколов

Красимирка Соколова